Hide Bolg Article

High Minus Low
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

High Minus Low
              คือ Indicator ที่บอกความผันผวนของราคา โดยการนำราคาสูงสุด High หักออกด้วย ราคาต่ำสุด Low โดยจะมีหน่วยเป็น บาท แนวคิดของ High Minus Low เกิดจากความต้องการ อยากรู้ระยะห่างระหว่าง High กับ Low ซึ่งแสดงการเหวี่ยงตัวของราคา บอกได้เพียงกว้างหรือแคบ ไม่สามารถตัดสินได้โดยทันทีว่าดีหรือไม่
              ความกว้างกับแคบสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือความผันผวน  ถ้าค่า High Minus Low มีค่าสูง แสดงช่วงกว้าง นั่นย่อมหมายความว่า ในช่วงเวลาหนึ่ง ราคามีการเคลื่อนที่มาก  ถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรระหว่างวันการเลือกหุ้นกลุ่มที่มีค่า High Minus Lowสูง จะทำให้คุณมีโอกาสเข้าเก็งกำไรได้มากกว่า ในขณะเดียวกัน ถ้า High Minus Low มีค่าต่ำ
การเคลื่อนไหวของราคาแคบ ย่อมมีความผันผวนต่ำ
            
การนำไปประยุกต์ใช้งาน
              High Minus Low เป็นข้อมูลทางสถิตที่ไม่สามารถตัดสินได้โดยทันทีว่ากว้างหรือแคบ ดีหรือไม่
ต้องนำมาเปรียบเทียบกับค่าใดค่าหนึ่งก่อนจึงตัดสินได้ ข้อมูลที่นำวิเคราะห์อาจเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต ถ้าปัจจุบัน High Minus Low เหวี่ยงตัวกว้าง ในอดีตมันเหวี่ยงตัวแคบ แสดงว่าหุ้นตัวนี้ปัจจุบันมีคนให้ความสนใจ มากกว่าในอดีต (ตัวอย่างที่ 1)
            การนำค่า High Minus Low มาทำค่าเฉลี่ย 10 วัน  ดูว่าใน 10 วันหุ้นผันผวนมากหรือน้อย เทียบกับค่าปัจจุบัน
ถ้า High Minus Low มีความผันผวนผิดปกติแสดงว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น หุ้นที่มันเหงาๆอยู่ดีๆก็เริ่มมีความผันผวนแสดงว่าเริ่มคึกคักหรือเปล่า ถ้าหุ้นอยู่ดีๆมันเคยผันผวนมากแล้วมาผันผวนน้อยมันอาจซึมหรือหมดพลังไหม (ตัวอย่างที่ 2)

ตัวอย่างที่ 1
 

           การนำ High Minus Low ไปประยุกต์ใช้โดยการเปรียบเทียบระหว่างช่วงที่ต่างกัน
                    

           การเคลื่อนไหวราคาวันที่ 20/01/60  ของหุ้น  ราคาสูงสุด High = 388 บาท  ราคาต่ำสุด Low =385 บาท
           High – Low                               =   388 – 385
           High Minus Low                         =   3                     บาท
           หมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคาต่ำสุดถึงสูงสุด ณ 20/01/60  มีระยะห่าง 3 บาท

           การเคลื่อนไหวราคาวันที่ 24/01/60  ของหุ้น  ราคาสูงสุด High = 408 บาท  ราคาต่ำสุด Low =389 บาท
           High – Low                               =   408 – 389
           High Minus Low                         =   19                     บาท
           หมายความว่า การเคลื่อนไหวของPTT ราคาต่ำสุดถึงสูงสุด ณ 24/01/60  มีระยะห่าง 19 บาท
         
           ถ้าเราดู High Minus Low เพียงค่าเดียวจะไม่สามารถตัดสินได้ว่า หุ้นตัวนั้นกว้างหรือแคบ
           จึงนำการเคลื่อนไหวของราคา วันที่ 20/01/60  กับ 24/01/60  มาเปรียบเทียบกัน ทำให้เราทราบว่า
           การเคลื่อนไหวของราคาวันที่ 20/01/60  มีความแคบกว่าจึงอนุมานได้ว่ามีความผันผวนของราคาต่ำกว่า
           วันที่ 24/01/60  ซึ่งมีความกว้างถึง 19 บาท
          
ตัวอย่างที่ 2
           การนำ High Minus Low ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ย (.SMAV)                      
          
           การเคลื่อนไหวราคาวันที่ 20/01/60  ของหุ้น 

           High Minus Low                                 =    3.0                  บาท
           simple moving average (HML,10)         =   4.8                   บาท
           หมายความว่า เรานำการเคลื่อนไหวของราคาต่ำสุดถึงสูงสุด (.HML) ณ 20/01/60  มีระยะห่าง 3 บาท
           มาเปรียบเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยของ High Minus Low 10 วัน  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.8 บาท  
           เส้น High Minus Low ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย.SMAV (HML,10) แสดงให้เห็นว่า ราคา ณ 20/01/60 
           มีความผันผวนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย               
           
           การเคลื่อนไหวราคาวันที่ 24/01/60  ของหุ้น 
           High Minus Low                                 =   19.0                  บาท
           simple moving average (HML,10)         =    5.6                   บาท
           หมายความว่า เรานำการเคลื่อนไหวของราคาต่ำสุดถึงสูงสุด (.HML) ณ 24/01/60  มีระยะห่าง 19 บาท
           มาเปรียบเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยของ High Minus Low 10 วัน  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.6 บาท  
           เส้น High Minus Low สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย.SMAV (HML,10) แสดงให้เห็นว่า ราคา ณ 24/01/60 
           มีความผันผวนมากกว่าค่าเฉลี่ย