Hide Bolg Article

3วิธีอ่านข่าว ให้ตรงประเด็น

บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

 

การวิเคราะห์ข่าว ทำให้สามารถมองถึงผลกระทบต่อราคาหุ้นในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างแม่นยำ

1.
อ่านข่าวแบบจับประเด็น สร้างกรอบความคิด แยกแยะข้อเท็จจริง
กับการแสดงความคิดเห็นออกจากกันให้ได้ ที่สำคัญต้องทราบให้ได้
ว่าข่าวนั้นส่งผลกระทบต่อในเชิงบวก หรือเชิงลบ

2.พิจารณาข่าวตามความเป็นจริงปราศจากอคติ พยามมองหาสาเหตุ
ว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงแสดงความคิดเห็นในรูปแบบนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องเชื่อ
หรือปฏิเสธทันที พยามหามุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

3.ข่าวที่ได้รับส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของธุรกิจในระยะเวลายาวนานแค่ไหน
ถ้าเป็นข่าวร้ายระยะสั้น จะกลายเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนถ้าระยะยาวยังดีเหมือนเดิม

ตัวอย่างการอ่านข่าวในประเด็นสำคัญ

1.
ยอดขายพุ่ง ตลาดโต ขยายกิจการ
ยอดขายเพิ่ม กำไรเพิ่ม ข่าวดี ราคาหุ้นวิ่ง

2.โครงการลดต้นทุน
ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม ข่าวดี ราคาหุ้นวิ่ง

3.กำไรพิเศษ
เช่น ชนะคดี กำไรขายสินทรัพย์ กำไรปรับโครงสร้างหนี้ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
กำไรเพิ่มขึ้นชั่วคราว ข่าวดีชั่วคราว ราคาหุ้นวิ่งแล้วปรับลดลง

4.ขยายธุรกิจใหม่
ตอนมีข่าวกำลังดำเนินการ ข่าวดีชั่วคราว ราคาหุ้นวิ่งแล้วปรับลดลง
ทำแล้วกิจการรุ่งเรื่อง มีกำไรพุ่ง ข่าวดี ราคาหุ้นวิ่ง
ทำแล้วพลาดขาดทุนหรือกำไรลดลง ข่าวร้าย ราคาหุ้นร่วง

5.ประเด็นในงบการเงิน
หนี้สินเพิ่มขึ้นมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ต้นทุนทาการเงินเพิ่มขึ้น กำไรลดลง
หนี้สินลดลงมีดอกเบี้ยลดลง ต้นทุนทาการเงินลดลงกำไรเพิ่มขึ้น

ตัดขายบริษัทย่อย กำไรเพิ่มชั่วคราว
ข่าวดีในระยะสั้น

หากบริษัทย่อยไม่ได้สร้างกำไร ค่าเสื่อม ค่าดำเนินการลด กำไรเพิ่ม
ระยะยาวต้องดูว่าบริษัทสามารถเติบโตได้หรือไม่

การปรับโครงสร้างหนี้
กำไรเพิ่ม ข่าวดี ราคาหุ้นวิ่ง

ดอกเบี้ยจ่ายลด (ปกติบริษัทก่อนปรับโครงสร้างหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่ 15%)
ลดเงินต้น กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรพิเศษชั่วคราว
ล้างขาดทุนสะสม กลับมาจ่ายปันผลได้หุ้นวิ่ง
เพิ่มทุน, แจกwarrant, หุ้นปันผล ถ้ากำไรโตไม่ทันสัดส่วนหุ้นที่เพิ่ม ราคาหุ้นร่วง