Accumulate Indicator [.ACCUM]
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

     

Accumulate Indicator [.ACCUM]
Indicators ที่เป็นเครื่องชี้วัดการสะสมของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท

         1.นักลงทุนสถาบัน SET-Institute net values  [.SETVI]
         2.นักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ SET-Broker net values [.SETVB]
         3.นักลงทุนต่างชาติ SET-Foreign net values [.SETVF]
         4.นักลงทุนรายย่อย SET-Local net values [.SETVC]
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะปรากฎทุกสิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเคลื่อนไหวของกราฟราคาจึงเป็นไปในด้านบวกและลบขึ้นอยู่กับว่าในวันนั้นๆ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าว ซื้อสุทธิหรือขายสุทธิ หากซื้อสุทธิกราฟราคาเคลื่อนไหวในแดนบวก และในทางกลับกันหากขายสุทธิ กราฟราคาเคลื่อนไหวในแดนลบ
     

          Accumulate Indicator ทำหน้าที่รวมยอดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซื้อขายสุทธิในแต่ละวันสะสมไปเรื่อยๆ เพื่อดูว่าตั้งแต่อดีตถึงในปัจจุบันนักลงทุนในกลุ่มนั้นๆมียอดซื้อสุทธิหรือขายสุทธิเป็นมูลค่ากี่ล้านบาท

การคำนวณ
         มูลค่าซื้อขายสุทธิ + มูลค่าสะสมของวันก่อนหน้า
การคำนวณ ต้องมีการกำหนดช่วงเวลา ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันโดย โปรแกรม efin Stock Pick Up จะเริ่มคำนวนย้อนหลังให้ 300 วันโดยให้วันปัจจุบันเป็นวันที่ 300 จากสูตรการคำนวณ วันที่นำมาเริ่มต้นคำนวน ค่า ACCUM จะเท่ากับ N/A เสมอ

ตัวอย่างที่ 1  
          มูลค่าซื้อขายสุทธิของ นักลงทุนต่างชาติ SET-Foreign net values [.SETVF]
         
มูลค่าสะสมปัจจุบัน  =   มูลค่าซื้อขายสุทธิ + มูลค่าสะสมของวันก่อนหน้า
           28/06/16  =   1,924.23   + ไม่ปรากฎข้อมูล =          0.00
           29/06/16  =    -294.54   +  0.00               =     -294.54
           30/06/16  =   6,872.57   + (-294.54)        =    6,578.03
จากการดึงข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28/06/2016 ถึง 14/9/2017
มูลค่าซื้อขายสะสมของนักลงทุนต่างชาติ             58,079.49 ล้านบาท
      
            การใส่ Accumulate Indicator ในกราฟ SET-Foreign net values ทำให้ทราบว่า นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้ชัดเจนจากการยกตัวของเส้น Accumulate

วิธีการใส่ Indicator
          1.เปิดโปรแกรม efin Stock Pick Up
          2.เปิดกราฟ กด [F7] บนแป้นพิม
          3.เลือกเครื่องหมาย + ด้านขวามือ
          4.เลือก Add Indicator to new Panel เลือก General Indicator
          5.เลือก Accumulate Indicator
หรือใช้วิธีลัดโดยพิม .ACCUM  ในกล่องสีขาวด้านบน

      

ประโยชน์ของ Accumulate Indicator
         เครื่องชี้วัดการสะสมของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท แสดงในรูปแบบกราฟเส้น โดยหากกราฟยกตัวสูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนในกลุ่มนั้นๆมีการซื้อสะสมต่อเนื่อง หากกราฟลดตัวต่ำลงแสดงว่านักลงทุนในกลุ่มนั้นๆมีการขายสะสมต่อเนื่อง      
หมายเหตุ สามารถใช้ได้กับกราฟดังต่อไปนี้
         1.นักลงทุนสถาบัน SET-Institute net values  [.SETVI]
         2.นักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ SET-Broker net values [.SETVB]
         3.นักลงทุนต่างชาติ SET-Foreign net values [.SETVF]
         4.นักลงทุนรายย่อย SET-Local net values [.SETVC]