Advance-Decline Issues Indicator (.ADIS)
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินรกุล

 Advancing-Declining Issues 
         เครื่องมือที่บ่งบอกความแข็งแรงของตลาดในแต่ละวัน โดยแสดงผลต่างระหว่างจำนวนหุ้นขึ้นกับหุ้นลง Indicatorนี้เป็นIndicator ที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด ในกลุ่ม advance-decline อาศัยหลักการที่ว่า
         ถ้าตลาดหุ้นดี   ต้องมีจำนวนของหุ้นเขียว มากกว่า หุ้นแดง
         ถ้าตลาดหุ้นแย่ ต้องมีจำนวนของหุ้นเขียว น้อยกว่า หุ้นแดง

การคำนวณ
         Advance – Decline = AD Issues (นำค่าตั้ง Advance หักออกด้วย Decline)
องค์ประกอบในการคำนวณ
      1. Advance คือ จำนวนของหุ้นเขียว (ราคาปิดสูงกว่าวันก่อน)
      2. Decline   คือ จำนวนของหุ้นแดง (ราคาปิดต่ำกว่าวันก่อน)


         AD Issues 08/06/2500 นำจำนวนหุ้นที่มีราคาปิดสูงกว่าวันก่อน (Advance) 516 ลบด้วยจำนวนหุ้นที่มีราคาปิดต่ำกว่าวันก่อน (Decline) 701 Advance – Decline = -185
         ถ้า AD Issues > 0 คือภาวะที่คนซื้อมากกว่าขาย Overbought
         ถ้า AD Issues < 0 คือภาวะที่คนขายมากกว่าซื้อ Oversold

การประยุกต์ใช้

         
          Advancing-Declining Issues มีประโยชน์ในการวัดความแข็งแรงของตลาดแต่ละวันเท่านั้น โดยสามารถใช้ได้กับ Index หรือ Sector เนื่องจากข้อมูลรายวันมีการเหวี่ยงตัวมาก เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ทิศทางได้ จึงใช้การคำนวณจากค่าเฉลี่ย SMAV 5 วัน

เมื่อ AD Issues > 0 แสดงว่ามีจำนวนหุ้น Chg+ > Chg- ใน SET100 นั้นๆ 
เส้น AD Issues จะอยู่เหนือศูนย์ และมีทิศทางพุ่งขึ้น แนวโน้มขาขึ้นของ SET100นั้น 
ทำให้เราทราบหาก ทายขึ้น มีโอกาสชนะมากกว่า

เมื่อ AD Issues < 0 แสดงว่ามีจำนวนหุ้น Chg+ < Chg- ใน SET100 นั้นๆ 
เส้น AD Issues จะอยู่ใต้ศูนย์ และมีทิศทางพุ่งลง แนวโน้มขาลงของ SET100นั้น 
ทำให้เราทราบหาก ทายลง มีโอกาสชนะมากกว่า

ข้อควรระวัง!
         AD Issues ให้ความสนใจเฉพาะหุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ไม่สนใจหุ้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
         AD Issues ไม่ได้ให้ความสนใจจำนวนการเปลี่ยนแปลงคือ %Chg

รับชมวีดีโอ Advance-Decline Issues Indicator