Advance-Decline Line Value (.ADLINEV)


Advance-Decline Line Value (.ADLINEV)
I
ndicators ที่เป็นเครื่องชี้วัดภาวะตลาด (Market Indicators) โดยรวมอย่างกว้างๆ
อาศัยหลักการที่ว่า
          ถ้าตลาดหุ้นดี   ต้องมีมูลค่าการซื้อขายของหุ้นเขียว มากกว่า หุ้นแดง
          ถ้าตลาดหุ้นแย่ ต้องมีมูลค่าการซื้อขายของหุ้นเขียว น้อยกว่า หุ้นแดง
นอกจากการดูมูลค่าซื้อขายของหุ้นเขียวและหุ้นแดงแล้วยังมีการรวมมูลค่า AD Line Value
สะสมของวันก่อนหน้าเพื่อดูพลังที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

การคำนวณ

          (Advance – Decline) + AD Line (Previous Value) = AD Line
องค์ประกอบในการคำนวณ
      1. Advance คือ มูลค่า (Val) การซื้อขายของหุ้นเขียว (ราคาปิดสูงกว่าวันก่อน)
      2. Decline   คือ มูลค่า (Val) การซื้อขายของหุ้นแดง (ราคาปิดต่ำกว่าวันก่อน)
      3. AD Line (Previous Value) คือ AD Line สะสมของวันก่อนหน้า
นำค่าตั้ง Advance หักออกด้วย Decline บวกด้วย AD Line สะสมของวันก่อนหน้า
      ตัวอย่าง

Advance-Decline Line 16/02/1994 นำมูลค่าหุ้นที่มีราคาปิดสูงกว่าวันก่อน (Advance) 118,300
ลบด้วยมูลค่าหุ้นที่มีราคาปิดต่ำกว่าวันก่อน (Decline) 96,500
Advance – Decline = 21,800 Advance-Decline Line 21,800+31,600 = 53,400

การประยุกต์ใช้


Advance-Decline Line Value มีประโยชน์ในการวัดความแข็งแรงของตลาดโดยรวม
         เมื่อมีหุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นที่มีราคาลดลง Advance-Decline Line จะมีทิศทางพุ่งขึ้น
         เมื่อมีหุ้นลงมากกว่าหุ้นที่มีราคาขึ้น     Advance-Decline Line จะมีทิศทางพุ่งลง

         เมื่อดัชนีตลาด (SET Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นและ Advance-Decline Line Value
ปรับตัวสูงขึ้น ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะดัชนีขึ้นและมีการขึ้นของหุ้นที่มีมูลค่าสูง

ข้อควรระวัง!
          Advance-Decline Line ให้ความสนใจเฉพาะหุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ไม่สนใจหุ้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา