Advance-Decline Line (.ADLINE)
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

Advance-Decline Line (.ADLINE)

          Indicators ที่เป็นเครื่องชี้วัดภาวะตลาด (Market Indicators) โดยรวมอย่างกว้างๆ
อาศัยหลักการที่ว่า
          ถ้าตลาดหุ้นดี   ต้องปริมาณการซื้อขายของหุ้นเขียว มากกว่า หุ้นแดง
          ถ้าตลาดหุ้นแย่ ต้องปริมาณการซื้อขายของหุ้นเขียว น้อยกว่า หุ้นแดง
นอกจากการดูปริมาณซื้อขายของหุ้นเขียวและหุ้นแดงแล้วยังมีการรวมปริมาณ AD Line
สะสมของวันก่อนหน้าเพื่อดูพลังที่ชัดเจนยิ่งขึ้น


การคำนวณ

          (Advance – Decline) + AD Line (Previous Value) = AD Line
องค์ประกอบในการคำนวณ
      1. Advance คือ ปริมาณ(Vol) การซื้อขายของหุ้นเขียว (ราคาปิดสูงกว่าวันก่อน)
      2. Decline   คือ ปริมาณ(Vol) การซื้อขายของหุ้นแดง (ราคาปิดต่ำกว่าวันก่อน)
      3. AD Line (Previous Value) คือ AD Line สะสมของวันก่อนหน้า
นำค่าตั้ง Advance หักออกด้วย Decline บวกด้วย AD Line สะสมของวันก่อนหน้า

      ตัวอย่าง

       

Advance-Decline Line 16/02/1994 นำจำนวนหุ้นที่มีราคาปิดสูงกว่าวันก่อน (Advance) 1183
ลบด้วยจำนวนหุ้นที่มีราคาปิดต่ำกว่าวันก่อน (Decline) 965

Advance – Decline = 218 Advance-Decline Line 218+316 = 534
 

การประยุกต์ใช้

Advance-Decline Line มีประโยชน์ในการวัดความแข็งแรงของตลาดโดยรวม

เมื่อมีหุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นที่ราคาลดลง Advance-Decline Line จะมีทิศทางพุ่งขึ้น
เมื่อมีหุ้นลงมากกว่าหุ้นที่มีราคาขึ้น  Advance-Decline Line จะมีทิศทางพุ่งลง

          เมื่อดัชนีตลาด (SET Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ Advance-Decline Line ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น ก็ถือว่าไม่เป็นสัญญาณที่ดีนัก เพราะดัชนีอาจจะขึ้นเพราะการขึ้นของหุ้นไม่กี่ตัวที่มีค่าถ่วงน้ำหนักต่อดัชนีของตลาดสูงก็ได้
          การฉุดดัชนีตลาด (SET Index) ให้สูงขึ้น ด้วยการดันราคาเฉพาะหุ้นที่ถ่วงน้ำหนักต่อตัวดัชนีมากๆ จะไม่สามารถทำให้ AD-LINE สูงตามขึ้นได้ เป็นการป้องกันไม่ให้เราหลงแห่ไปตามการทำราคาหุ้น โดยอาศัยการดึงราคาหุ้นที่มีค่าถ่วงน้ำหนักต่อดัชนีสูงๆ ได้
         
ข้อควรระวัง!
          1. Advance-Decline Line ให้ความสนใจเฉพาะหุ้นที่มีราคาเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ไม่สนใจหุ้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
          2. Advance-Decline Line ไม่ได้ให้ความสนใจระดับการเปลี่ยนแปลงของราคา

รับชมวีดีโอได้แล้ววันนี้ https://www.youtube.com/watch?v=6tRwRI4f77w