จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่ง
ตอนที่ 1 กระแสเงินสดรับ
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

กระแสเงินสด(จ่าย)รับ = รายได้ - ค่าใช้จ่าย

รายได้ คือความสามารถในการสร้างเงินสดรับ โดยแบ่งเป็น2ประเภท
Active Income  คือรายได้ที่ต้องใช้แรงงานและเวลาเพื่อแลกเปลี่ยน เช่น เงินเดือน ค้าขาย
Passive Income คือรายได้ที่เกิดจากการทำงานเพียงชั่วคราวแต่สามารถให้รายรับได้ต่อเนื่อง

การมีรายได้มากกว่า1ช่องทางถือเป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงของรายรับ
ทั้งนี้ การเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าการลดค่าใช้จ่าย

รายจ่าย คือสิ่งที่เสียไปเพื่อแลกเปลี่ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าใช้ค่า
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
Fixed Cost คือค่าใช้จ่ายคงที่ รายจ่ายที่ไม่เพิ่มและไม่ลดลงตามปริมาณการอุปโภคบริโภค

Variable Cost คือค่าใช้จ่ายผันแปร รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามปริมาณการอุปโภคบริโภค

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิต และอุปนิสัยส่วนบุคคล โดยส่วนใหญ่มนุษย์มีความต้องการ
มากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและรักษาวินัย
ในการใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้คือค่าใช้จ่ายผันแปร

การบันทึกรายรับรายจ่ายจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อทำงบประมาณส่วนบุคคล
เพื่อวิเคราะห์
ความจำเป็นของรายจ่ายแต่ละรายการ รวมถึงความสามารถในการหารายได้
เพื่อให้เกิดกระแสเงินสดรับกล่าวคือต้องมี รายได้ > รายจ่าย เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนทางการเงิน    

เมื่อบุคคลมี รายได้ < รายจ่าย กระแสเงินสดรับจะติดลบ จำเป็นต้องสร้างเงินสดรับเพิ่มขึ้น
เท่ากับรายจ่ายส่วนเกิน โดยนำมาจากส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์ คือเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินที่บุคคลเป็นเจ้าของ อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้
ข้อควรระวัง สินทรัพย์บางชนิดมีค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
          สินทรัพย์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตราสารหนี้ บ้านให้เช่า ลิขสิทธิ์
          สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ เสื้อผ้า

หนี้สิน คือเงินที่บุคคลเป็นหนี้บุคคลภายนอก โดยมีภาระผูกพันซึ่งจะต้องชำระคืนในวันข้างหน้า
อันส่งผลให้กระแสเงินสดในอนาคตลดลงและยังมีต้นทุนเป็นดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
          หนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต
          หนี้สินเพื่อการลงทุน เกิดขึ้นเพื่อต้องการรายได้ในอนาคต

เมื่อเกิดกรณี รายได้ < รายจ่าย กระแสเงินสดรับจะติดลบ นักลงทุนสามารถเติมเต็ม
รายจ่ายส่วนเกินได้จาก กรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 นักลงทุนมีสินทรัพย์ที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสด
ทำให้มีความสามารถ ในการใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ แต่จะส่งผลให้ความมั่งคั่งลดลง

กรณีที่ 2 นักลงทุนมีหนี้สิน ความสามารถในการขอสินเชื่อเพื่อแลกเป็นกระแสเงินสด
โดยมีสัญญาผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในอนาคต ทำให้สามารถใช้จ่ายเกินกว่ารายได้

กรณีที่ 3 นักลงทุนหมดความสามารถในการก่อหนี้ คือในอดีตมีการก่อหนี้แล้วผิดนัดชำระหนี้
จนติดปัญหาเครดิตบูโร ในกรณีนี้การแก้ไขปัญหาจะทำได้ยากและควรแก้ไขให้เร็วที่สุด

หากนักลงทุนมีทั้งสินทรัพย์และหนี้สินให้พิจารณา ว่านำสินทรัพย์หรือหนี้สิน
มาสร้างกระแสเงินสดเพื่อให้สามารถใช้จ่ายเกินกว่ารายได้

ทั้งนี้หากเกิดกระแสเงินสดจ่าย คือรายได้ < รายจ่าย ทำให้การวางแผนการเงินทำได้ยากขึ้น
เราควรพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามลำดับดังนี้
          1.ดูข้อมูลจากบันทึกรายจ่าย ว่ารายการได้ไม่จำเป็นและสามารถลดทอนได้
                   รายจ่ายจากการอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า อาหาร ค่ารักษาพยาบาล
                    รายจ่ายจากการรักษาสินทรัพย์ เช่น ค่าดูแลรถยนต์ ค่าที่จอดรถ ภาษีและพรบ
                    รายจ่ายจากดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยที่ไหนแพงให้รีบจ่าย
          2.หาช่องทางการเพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดรับ
                    หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
                    นำสินทรัพย์ไปลงทุนเพิ่ม
          3.หากติดปัญหาติดเครดิตบูโร คือหมดความสามารถในการก่อหนี้ให้รีบเคลียร์กับเจ้าหนี้
เพื่อขอประนอมหนี้ หรือใช้ศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าปล่อยให้ระยะเวลายาวนานออกไป
เพราะจะส่งผลต่อภาระหนี้สินที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี

จึงกล่าวได้ว่ากระแสเงินสด เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการวางแผนทางการเงิน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากเราทำงบประมาณส่วนบุคคล
จะทำให้เราสามารถพิจารณาและควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงการประเมินความสามารถ
ในการหารายได้ว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่

นักลงทุนสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้บนแอพพลิเคชั่น วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ที่ครบถ้วนที่สุด ใช้ง่ายเหมาะกับทุกคน ค้นหา Application LUMPSUM ได้แล้ววันนี้
Android คลิก https://1th.me/yDK5
IOS คลิก https://1th.me/L4fF