เคล็ดลับหาหุ้นวิ่ง Don't Care ตลาด
บทความโดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต

 


         หุ้นที่วิ่งแบบสวนทางกับตลาดแสดงว่ามันตั้งมีอะไรบางอย่างถึงเรียกคนหมู่มากเข้ามาซื้อได้ ถือเป็นการสแกนเบื้องต้นให้เราไปทำการบ้านทางปัจจัยพื้นฐานอยู่ว่าจริงๆแล้วจะมีอะไรในกอไผ่หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ปล่อยผ่านไป แต่ถ้ามีขึ้นมาอาจเป็นโอกาสในการลงทุนได้ บทความนี้จะเป็นการค้นหาหุ้นโดย ใช้ตัวสแกนค่า Alpha และ Beta ครับ

          ความหมายของค่า Alpha Beta แสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของ SET ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ราคาหุ้น โดยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการเส้นตรง
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น = Alpha + ( Beta x การเปลี่ยนแปลงของ SET )

ตัวอย่าง
          หุ้น A มีค่า Alpha = 0.5 มีค่า Beta = 1.2
          แสดงว่าหุ้น A จะมีความสัมพันธ์กับ SET เป็นสมการดังนี้
          การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น = 0.5 + ( 1.2 x การเปลี่ยนแปลงของ SET )
นั่นคือถ้า SET เปลี่ยนแปลง 1% จะทำให้หุ้น A เปลี่ยนแปลงเท่ากับ
0.5 + (1.2 x 1) = 1.7% นั่นเอง

          จากสมการจะเห็นว่าค่า Alpha ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ SET
ถ้าค่า Alpha เป็นบวกแสดงว่า หุ้นตัวนั้นไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงราคาจะเป็นขาขึ้น
ถ้าค่า Alpha เป็นลบแสดงว่า หุ้นตัวนั้นไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงราคาจะเป็นขาลง

          ดังนั้นเราจึงควรเลือกหุ้นที่ Alpha เป็นบวกไว้ก่อน แสดงว่าเราจะได้หุ้นที่เป็นขาขึ้นแบบไม่สนใจชาวบ้าง

          สำหรับค่า Beta เป็นค่าขนาดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ SET ที่มีต่อการการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นโดยมีความสัมพันธ์ดังตาราง


ขั้นแรกพิจารณาจากเครื่องหมาย
          ถ้าค่าเป็นบวก แสดงว่าราคาหุ้นวิ่งทิศทางเดียวกับ SET
          ต่อมาพิจารณาที่ตัวเลขเพื่อดูขนาดความสัมพันธ์
               ถ้าค่ามากกว่า 1 แสดงว่าทิศทางเดียวกับ SET และแรงกว่า SET
               ถ้าค่าน้อยกว่า 1 แสดงเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับ SET แต่น้อยกว่า SET

          ถ้าค่าเป็นลบ แสดงว่าราคาหุ้นวิ่งสวนทางกับ SET
          ต่อมาพิจารณาที่ตัวเลขเพื่อดูขนาดความสัมพันธ์
               ถ้าค่าน้อยกว่า 1 เช่น -2 แสดงว่าวิ่งสวนทางกับ SET และแรงกว่า SET
               ถ้าตัวเลขมากกว่า 1 เช่น -0.5 แสดงว่าวิ่งสวนทางกับ SET แต่วิ่งสวนน้อยกว่า SET

          ในฟังก์ชั่น Total scan ของ efin สามารถสแกนได้ทั้งค่า Alpha และ Beta โดยเลือกที่กลุ่ม Valuation จะมีตัวให้เลือกทั้ง Alpha และ Beta ถ้าต้องการหุ้นที่วิ่งสวนตลาดให้เลือกหุ้นที่ค่า Alpha เป็นบวก แสดงว่าไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเราจะได้หุ้นที่เป็นขาขึ้น

ถ้าต้องการวางกลยุทธ์กับทิศทางตลาด
          ถ้าตลาดเป็นขาขึ้น เราควรเลือกหุ้นที่มีค่า Beta สูงๆ เพราะจะวิ่งแรงกว่า SET
          ถ้าตลาดเป็นขาลง เราควรเลือกหุ้นที่มีค่า Beta ต่ำกว่า 1 เราจะได้หุ้นที่ลงน้อยกว่า SET
                                             

          เห็นว่าการเข้าใจขนาดความสัมพันธ์ของค่า Alpha และค่า Beta ทำให้เราสามารถเลือกและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

          สำหรับนักลงทุนที่การลงทุนแบบผสม เลือกหุ้นพื้นฐานเด่น ผสานเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าออกให้คม เป็นจุดซื้อที่ความเสี่ยงต่ำ สามารถพบกันได้ที่หลักสูตร Hybrid Trading System วันนี่ 13 พฤษภาคม นี้ครับ รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้ที่ http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-speculators/439-td08

หลักสูตรการสอนที่ efinSchool
โดย อ. ภัทรธร ช่อวิชิต
           แกะงบเจาะหุ้นร้อนด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
           ประเมินมูลค่าหุ้น มองเป้าเป็นเห็นกำไร
           Hybrid Trading System
          หลักสูตรทั้งหมด