SBL ทางออกของตลาดขาลง

บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

 

SBL คืออะไร

SBL : Securities Borrowing and Lending คือ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ระหว่างบุคคล
ผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ให้ยืมแก่ผู้ยืม และผู้ยืมมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืม เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้ให้ยืมจะคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย และผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการยืมแก่ผู้ให้ยืม

 

 

ทำไมต้อง SBL


Borrower
ผู้ที่มีหุ้นใน SET 100  Index เพื่อลงทุนระยะยาวรับปันผล สามารถให้บริษัทยืม
โดยผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืม เป็นการเพิ่มรายได้

 

Lender
เมื่อตลาดหลักทรัพย์มีทิศทางขาลง ลูกค้าสามารถยืมหุ้นกับบริษัท
จากนั้นทำการขายชอร์ต แล้วซื้อคืนเมื่อราคาถูกลง เพื่อทำกำไรเป็นรอบๆ
โดยจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหุ้น

 

 

 

ขั้นตอนการทำธุรกรรม SBL

Borrower

การเตรียมตัว

          1.มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash & Cash Balance)
             หรือบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance)  
          2.ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์การยืม

          3.วางหลักประกันการยืมหลักทรัพย์เป็นเงินสด ขั้นต่ำ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
            ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำและระยะเวลาในการยืมหุ้น (At Call) แต่ไม่เกิน 1 ปี
            ระบบจะยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ และคืนหลักทรัพย์กลับเข้าพอร์ตผู้ให้ยืม
            ก่อนหลักทรัพย์ขึ้น XD, XA, XR, XW, XB
          4.ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำการยืมหลักทรัพย์ และขายชอร์ต
          5.ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์

 

การคืน

          6.ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อซื้อและคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
          7.รับหลักประกันการยืมหลักทรัพย์คืนเข้าพอร์ท
          8.ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม

ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ 5% ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม (ขั้นต่ำ 20 บาทต่อวัน) โดยหักจากหลักประกันทุกสิ้นเดือนหรือเมื่อคืนหลักทรัพย์ 

 

Lender


การเตรียมตัว

          1.มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash & Cash Balance) 
          2.ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนเพื่อทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
          3.กรอกรายละเอียดที่จะให้ยืมในหนังสือแสดงความประสงค์ให้ยืมหลักทรัพย์ การให้ยืม

          4.ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
          ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถขายหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
          ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ ยังคงได้รับสิทธิต่างๆ เหมือนเดิม เช่น XD,XR,XW


การรับคืน

          5.ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 3% ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยโอนเข้าบัญชีเงินสด (Cash Balance) ทุกสิ้นเดือน

 

"ตัวอย่าง"

 

การขอยืมหลักทรัพย์ PTT จำนวน 10,000 หุ้น โดยราคาปิดของ PTT ในวันก่อนหน้าอยู่ที่
40.75 บาท ดังนั้นจะต้องวางหลักประกัน ขั้นต่ำ 50%คำนวณหลักประกัน

 

PTT    40.75 X 10,000 = 407,500 บาท
         407,500 X 0.50 = 203,750  บาทวางหลักประกันเรียบร้อย ติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งยืมหลักทรัพย์อะไร จำนวนเท่าไหร่
เมื่อยืมแล้วควรขายชอร์ตทันที ก่อน 15.00 น. มิฉะนั้นจะต้องวางหลักประกันเพิ่ม
หรือก่อนปิดตลาดต้องคืนหลักทรัพย์ และเสียค่ายืม 1 วัน

 

ค่าธรรมเนียมการยืม


จำนวนวันที่ให้ยืมใช้หลัก ‘นับหัวไม่นับท้าย’ วันเสาร์หรืออาทิตย์หรือวันหยุดก็จะนับ
โดยใช้ราคาปิดวันศุกร์ หรือวันทำการสุดท้ายก่อนวันหยุด

 

 PTT  10,000 หุ้น ยืมวันอังคาร คืนวันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไป
          03/03/20 ราคาปิด (40.75 x 10,000 x 5%)/365 = 55.82
          04/03/20 ราคาปิด (39.50 x 10,000 x 5%)/365 = 54.11
          05/03/20 ราคาปิด (39.00 x 10,000 x 5%)/365 =  53.42
          06/03/20 ราคาปิด (37.50 x 10,000 x 5%)/365 =  51.37


ค่าธรรมเนียมการยืม 55.82+54.11+53.42+51.37         =  214.72
VAT 7%                                                                   15.03


รวม                                                                     229.75  บาท

 

เปิดสถานะ  03/03/20 ราคาปิด 40.75 X 10,000 =  407,500.00 บาท   (ขายทันที)
ปิดสถานะ   09/03/20 ราคาปิด 28.00 X10,000  =  280,000.00 บาท   (ซื้อคืน)
กำไรขาดทุนจากการ SBL                                   127,500.00 บาท
หักค่าธรรมเนียมและภาษี                                          229.75 บาท
กำไรขาดทุนสุทธิ                                              127,270.25 บาท

 

คิดง่ายๆ ราคาขาย - ราคาซื้อคืน = 40.75 -28.00 = 12.75 บาท/หุ้น