มองภาพใหญ่ด้วย GANN FAN บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง


มองภาพใหญ่ด้วย GANN FAN
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

          เครื่องมือ Graph Tool ของ efin stock pickup มากกว่า 90% จะเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์
ในมุมของราคา ไม่สนใจในเรื่องของเวลา แต่มีเครื่องมืออยู่ชิ้นหนึ่งที่พยายามหาความสัมพันธ์
ระหว่างเวลาเทียบราคา โดยพยายามวิเคราะห์ว่าหากเวลาขยับขึ้นไป 1 หน่วย ราคาจะขยับขึ้น
หรือลงกี่หน่วย? เราเรียกเครื่องมือนั้นว่า Gann Fan

          Gann Fan พัฒนาโดย William Delbert Gann ผู้คิดค้นทฤษฎี Gann angles,
Square of 9, Hexagon, Circle of 360

หลักการของ Gann Fan ประกอบด้วย
          เส้นแนวโน้ม 9 เส้น ที่มีองศา (Gann angles) ต่างๆกัน โดยมีเส้นหลักคือ 45 องศา
เราเรียกเส้นนี้ว่า 1x1 (price x time) แปลความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 1 หน่วย ต่อเวลา 1 หน่วย

จำนวนเส้นทั้ง 9 ของ Gann Fan (กรณีที่เป็น Timeframe day)
          1. 1x1: 45.0   องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 1 จุด ต่อ 1 วัน
          2. 2x1: 63.75 องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 2 จุด ต่อ 1 วัน
          3. 3x1: 71.25 องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 3 จุด ต่อ 1 วัน
          4. 4x1: 75.0   องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 4 จุด ต่อ 1 วัน
          5. 8x1: 82.25 องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 8 จุด ต่อ 1 วัน
          6. 1x2: 26.25 องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 8 จุด ต่อ 1 วัน
          7. 1x3: 18.75 องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 1 จุด ต่อ 3 วัน
          8. 1x4: 15.0   องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 1 จุด ต่อ 4 วัน
          9. 1x8: 7.5     องศา มีความหมายว่า ราคาขยับขึ้น 1 จุด ต่อ 8 วัน
          ตามทฤษฎี ในการขึ้นหรือลง ของราคานั้น ตามอุดมคติของ Gann คือ ถ้าราคาเคลื่อนที่ขึ้น
หรือลงไปเป็นมุม 45 องศา หรือเลี้ยงตัวเองให้อยู่ระดับเส้น 1x1 ได้ เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะตามทฤษฎี
คือ เป็นการขึ้นหรือลงด้วยความชันไม่มากไม่น้อยเกินไป การขึ้นหรือลงแบบนี้จะมีเสถียรภาพ
คือขึ้นหรือลงได้ยาวนาน

วิธีการใช้งาน Gann Fan
          1.ไปที่เมนู Graph Tool 1

        2.เลือก icon Gann fan เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปปากกา

                    การตี Uptrend Gann Fan เพื่อหาแนวรับ
                            คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ ลากจากจุด Low สุดของคลื่น “เฉียงขึ้น”
                            ไปทางขวาประมาณ 45 องศา เพื่อสร้างเส้น 1x1

                    การตี Downtrend Gann Fan เพื่อหาแนวต้าน
                            คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ ลากจากจุด High สุดของคลื่น “เฉียงลง”
                            มาทางขวาประมาณ 45 องศา เพื่อสร้างเส้น 1x1

ตัวอย่างวิธีใช้ GANN FAN แบบหาแนวต้าน


เทคนิคการใช้ Gann fan

           1.การตี Gann Fan ของภาพใหญ่ จะมีความแม่นยำกว่าภาพเล็ก
           2.เวลาเริ่มใช้งาน ให้ตั้งโจทย์ว่าต้องการหาแนวรับหรือแนวต้าน หากต้องการหาแนวรับ
              ให้ตี Uptrend Gann Fan หากต้องการหาแนวต้าน ให้ตี Downtrend Gann Fan

           3.การเลือกมุม 45 องศาของเส้น 1x1 นั้น เวลาเลือกให้เลือกโดยประมาณการใกล้เคียง
              45 องศาที่สุด ไม่จำเป็นต้อง 45 องศาพอดี โดยใช้หลักการของการตีเส้นแนวโน้ม
              คือหาจุดกระทบตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไป

ข้อควรระวังการใช้ Gann Fan
           บ่อยครั้งที่นักลงทุนไปยืดหด หรือ ย่อขยาย Scale ของกราฟ เพื่อปรับแต่งรูปให้เหมาะสม
กับหน้าจอในการวิเคราะห์หุ้น ซึ่งการไปยืดหกกราฟนั้น จะทำให้อัตราส่วนของ Price x Time ผิดเพี้ยนไป
ทำให้องศา Gann Angles คำนวณผิดไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วก่อนการตี Gann Fan ทุกครั้ง
หากมีการยืดหดกราฟเกิดขึ้น ให้นักลงทุนคลิกคำว่า “Recal Scale-Linear” มุมบนขวามือเสมอ ถ้าไม่มีปุ่ม
“Recal Scale-Linear” ขึ้นมา แปลว่า Scale นั้นถูกต้องอยู่แล้ว สามารถตีได้เลย


สำหรับท่านใดที่สนใจวางกลยุทธ์ หาแนวรับแนวต้าน ตรวจสอบความเสี่ยงศึกษาเพิ่มเติมกับ
อ.จิณณะ สินส่ง คลิกเลยที่นี่ Swing Trading