การใช้งาน Indicator Bollinger percent B

คอนเซบจะคล้ายกันกับ Bollinger Band แค่เปลี่ยนวิธีการแสดงผล Indicator Bollinger percent B จะมีด้วยกัน 3 เส้น
    1. เส้นสีแดงกรอบบน คือเส้น OBL (Over bought)
    2. เส้นสีเหลืองตรงกลาง คือเส้น BBPB (Bollinger % B)
    3. เส้นสีเขียวกรอบล่าง คือเส้น OSL (Over Sold)

 

ซึ่งวิธีการดูสามารถแบ่งออกได้ 2 กรณี 

1. ใช้อ่านค่าแบบ Bollinger


    เมื่อ %B = 100 แสดงว่าราคาหุ้นแตะขอบบน

          %B = 0 แสดงว่าราคาหุ้นแตะขอบล่าง

          %B > 100 แสดงว่าราคาหุ้นเกินกรอบบน

          %B < 0 แสดงว่าราคาหุ้นเกินกรอบล่าง

          %B > 50 แสดงว่าราคาหุ้นเกินเส้นตรงกลาง

          %B < 50 แสดงว่าราคาหุ้นต่ำกว่า

2. ใช้อ่านค่า Divergence


        Bull Setup ราคายังไม่ทำ High ใหม่ %B ทำ high นำไปก่อน

        Bear Setup ราคายังไม่ทำ Low ใหม่ %B ทำ Low นำไปก่อน

        Bullish Divergence ราคาทำ LL แต่ %B ทำ HL

        Bearish Divergence ราคาทำ HH แต่ %B ทำ LH