การใช้งาน Indicator Linear Regression SLOP (.SLOP) บทความโดย อ.ลริตา เติมประชุม

การใช้งาน Indicator Linear Regression SLOP (.SLOP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linear Regression Analysis การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นการวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการทางสถิติอย่างหนึ่ง

ที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยแบ่งเป็น

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ตัวแปรที่ทราบค่า มักเรียกว่าตัวทำนาย (predictor) หรือตัวแปรกระตุ้น (stimulus variable)

ตัวแปรตาม (Dependent variable) ตัวแปรที่ไม่ทราบค่า มักเรียกว่าตัวแปรตอบสนอง (response variable) หรือตัวแปรเกณฑ์(criterion variable)

ทั้งนี้การวิเคราะห์การถดถอย เป็นการสร้างรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม

ความสัมพันธ์เชิงเส้น ( Linear Analysis ) โดยทั่วไปที่เราพบเห็นอยู่ในลักษณะการเทียบบัญญัติไตรยางศ์

แต่บัญญัติไตรยางศ์ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวแปรทั้งสอง เป็นตัวแปรที่ค่า ไม่มีความคลาดเคลื่อน

 

การวิเคราะห์การถดถอย Regression Analysis พิเศษกว่าบัญญัติไตรยางศ์คือ ความสัมพันธ์กันของสองตัวแปร แต่จะมีเพียงหนึ่งตัวแปรเท่านั้น

ที่จะไม่มีความคลาดเคลื่อนเลย (ค่าคงที่) แต่อีกตัวแปรที่เหลือนั้น โดยธรรมชาติของมันจะมีค่าคลาดเคลื่อนตลอดเวลา ไม่มากก็น้อย

ตัวอย่าง กำหนดให้นักลงทุนดื่มน้ำต่อเนื่องกันแล้วให้แสดงความพึงพอใจ

ดื่มน้ำ 1 แก้ว ความพึงพอใจ 1 คะแนน

ดื่มน้ำ 5 แก้ว ความพึงพอใจ 10 คะแนน

ดื่มน้ำ 7 แก้ว ความพึงพอใจ 20 คะแนน

ดื่มน้ำ 11 แก้ว ความพึงพอใจ 24 คะแนน

ดื่มน้ำ 15 แก้ว ความพึงพอใจ 10 คะแนน

 

Linear Regression Analysis การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประมาณการ (Prediction)

การเคลื่อนไหวของทิศทางราคาหลักทรัพย์แล้ว เราจะนำค่าความลาดเอียง Slope มาคำนวณว่าเมื่อหุ้นตัวหนึ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ

จะหมดแรงขึ้นแล้วหรือยัง Slopeเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในสัดส่วนถดถอยเป็นเท่าไหร่

Slope + ความลาดเอียงเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าหุ้นจะปรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น

Slope 0 ความลาดเอียงเป็นศูนย์ คาดการณ์ว่าหุ้นจะกลับตัว (ขึ้นสูงสุด / ลงต่ำสุด)

Slope - ความลาดเอียงลดลง คาดการณ์ว่าหุ้นจะปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลง

หุ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ Linear Regression แสดงค่า Slope เป็นลบ หรือค่าความชันปรับตัวลดลง

หุ้นมันยังไม่ลงนะ Linear Regression ทายไปแล้วว่าในอนาคตมันจะปรับตัวลดลง ตามรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์

 

สามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่