Indicator Typical Price
บทความโดย  อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

Indicator Typical Price 

 

Indicator Typical Price
      Indicatorที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยของแท่งเทียน มีหลักการคำนวนคล้ายกันกับเส้นค่าเฉลี่ย โดยส่วนที่แตกต่างกัน คือ Indicator นี้ให้ความสำคัญกับราคาHigh,LowและClose เท่าๆกัน ดังนั้นจึงนำ (High + Low + Close) /3 ในแต่ละแท่งเทียนนั้นๆ 

หลักการประยุกต์ใช้
      สามารถนำไปใช้กับเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง SMAVและEMAV ในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูล Typical Price มาเฉลี่ยค่าตามจำนวนที่ต้องการเช่น 
           เส้นสีฟ้า    Typical Price                          = TYP
           เส้นสีชมพู  Simple moving average          = SMAV (TYP,20)
           เส้นสีส้ม     Exponential Moving Average  = EMAV (TYP,20)