การใช้งาน indicator Compare Relative Strength บทความโดย

อ.ลริตา เติมประชุม

 

Compare Relative Strength (.CRS)
เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความแข็งแกร่งของหุ้นเมื่อเทียบกับตลาด และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างหุ้นได้ด้วย
การคำนวณ CRS จะคำนวณจากเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือสัดส่วน โดยสูตรการคำนวณคือ ราคาหุ้นปัจจุบัน หาร ราคาหุ้นวันที่เริ่มต้นคิด CRS แล้วหารด้วย ดัชนีอ้างอิงปัจจุบัน หาร ด้วยดัชนีอ้างอิงวันที่เริ่มต้นคิด CRS   

 

           ราคาหุ้นปัจจุบัน / ราคาหุ้นวันที่เริ่มต้นคิด CRS

       ดัชนีอ้างอิงปัจจุบัน / ดัชนีอ้างอิงวันที่เริ่มต้นคิด CRS

 

รูปแบบการแสดงผล

 วิธีการใส่ indicator CRS

     1. กด ADD Indicator (ที่เครื่องหมาย + กลมๆสี ฟ้าขวามือ)

     2. เลือก Add Indicator to new Panel

     3. Index Indicator

     4. Compare Relative Strength (.CRS)

การแปลความหมายของค่า CRS สามารถอธิบายได้ ดังนี้
     1) ค่า CRS ที่มากกว่า 1 แปลความหมายได้ว่า ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่าดัชนี หรือราคาหุ้นปรับตัวลดลงน้อยกว่าดัชนี หรือราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น แต่ดัชนีปรับตัวลดลง ซึ่ง แปลว่าหุ้นตัวนั้น มีความแข็งแกร่งกว่าตลาด หรือเป็นหุ้นที่มี Relative Strength
     2) ค่า CRS ที่น้อยกว่า 1 แปลความหมายได้ว่า ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นน้อยกว่าดัชนี หรือราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากกว่าดัชนี หรือราคาหุ้นปรับตัวลดลง แต่ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น ซึ่ง แปลว่าหุ้นตัวนั้น มีความอ่อนแอกว่าตลาด หรือเป็นหุ้นที่มี Relative Weakness
     3) ค่า CRS สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ระหว่างหุ้น โดยหุ้นตัวไหนที่มีค่า CRS มากกว่า หมายความว่า หุ้นตัวนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่า โดยนับจากวันเริ่มต้นจนถึงวันปัจจุบัน (ระหว่างจุด 2 จุดเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างทาง)


     หมายเหตุ : หากเราต้องการพิจรณาแค่ค่า CRS เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง หรือแนวโน้มทิศทางของ กราฟ CRS จะมีเครื่องมืออื่นที่ใช้ในการวิเคราะห์แทน CRS ได้เหมือนกัน เช่น % Change หรือ Rate of Change (ROC) เนื่องจากเป็นการคำนวณการเปลี่ยนแปลงโดยคิดจากจุด 2 จุดเหมือนกัน

สรุป
     Price Ratio ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างหุ้นได้ว่าหุ้นตัวไหนมีความแข็งแกร่งมากกว่ากัน ส่วน Comparative Relative Strength (CRS) สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างหุ้นได้ และยังสามารถเปรียบเทียบกับตลาดได้อีกด้วย โดย ค่า CRS มากกว่า1 แปลว่า หุ้นตัวนั้นแข็งแกร่งกว่าตลาด ค่า CRS น้อยกว่า 1 แปลว่าแข็งแกร่งน้อยกว่าตลาด ถ้าหุ้นตัวไหนมีค่า CRS มากกว่า จะแปลความหมายได้ว่าหุ้นตัวนั้นมีความแข็งแกร่งกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อเราวาดกราฟ Price Ratio กับ CRS ควบคู่กัน จะเห็นได้ว่ากราฟทั้งสองตัวมีหน้าตาเหมือนกัน การวิเคราะห์ CRS ไม่ควรดูแต่เพียงตัวเลขของ CRS เพียงอย่างเดียว แต่ควรดูการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา และทิศทางของแนวโน้มกราฟ CRS ควบคู่ไปด้วย สำหรับเทคนิคที่ใช้ในการเทรดด้วย CRS มี 2 วิธีที่ได้รับความนิยม คือ การใช้ CRS เพื่อหากลุ่มรายชื่อของหุ้นที่น่าสนใจ และการใช้ CRS เพื่อเป็นเงื่อนไขในการแสกนหุ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์วีดีโอได้โดย คลิกที่นี่