การใช้งาน Indicator Linear Regression R-squared
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

Linear Regression R-Squared เป็น Indicator ที่ถูกสร้างด้วยวิธีการทางสถิติ
เพื่ออธิบายความผันผวนและความสัมพันธ์ของข้อมูล

วิธีการใช้งาน
1.เลือก Add Indicator to new Panel
2.เลือกหมวด Linear Regression Indicator
3.เลือก Linear Regression R-Squared (.SQAR)

 

การอ่านค่า Linear Regression R-Squared


Linear Regression R-Squared มีค่าเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0-1
เพื่อบ่งบอกการเหวี่ยงตัวของราคา ว่ามีความผันผวนมากหรือน้อย
และสามารถใช้เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้ม

เมื่อ Linear Regression R-Squared มีค่าน้อย ข้อมูลกระจายตัวออกจากเส้นตรง
ชุดของข้อมูลมีความผันผวนสูง ทำให้คาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้ยาก
การเคลื่อนไหวของราคามีทิศทางไม่ชัดเจน Side Way

เมื่อ Linear Regression R-Squared มีค่ามาก ข้อมูลรวมตัวเข้าใกล้เส้นตรง
ชุดของข้อมูลมีความผันผวนต่ำ ทำให้คาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้ง่าย
การเคลื่อนไหวของราคามีทิศทางชัดเจน

ตัวอย่าง

เมื่อกราฟเมื่อกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น และค่า Linear Regression R-Squared สูง
คือมากกว่า 0.5 เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นว่ามีความแข็งแรง