Scan เครื่องมือช่วยหาหุ้น

บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

 

          เครื่องมือ Scan เป็นเครื่องมือค้นหาหุ้น โดยมีลักษณะคล้ายกับกระชอนที่ใช้สำหรับคัดกรองหุ้น เงื่อนไขที่ใส่เปรียบเหมือนกับความถี่ของตาข่าย ยิ่งใส่เยอะการกรองแต่ละครั้งยิ่งละเอียดมากขึ้น

 

 

สำหรับเงื่อนไขในการค้นหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด

          1.หมวด Indicator        เงื่อนไข Indicator บนกราฟเทคนิค
          2.หมวด Fundamental  เงื่อนไขสำหรับปัจจัยพื้นฐานตามที่นักลงทุนต้องการ
          3.หมวด Valuations      เงื่อนไขด้านตัวเลขเชิงปริมาณต่างๆ
          4.หมวด Price Pattern  เงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของราคาหุ้น อ้างอิงกราฟเทคนิค
          5.หมวด Analysis         เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นและลดลง

โดยข้อมูลในแต่ละหมวดจะอัพเดต 2 ช่วงเวลาได้แก่ 13.30 น. และ 18.30 น. ยกเว้นใน หมวด Valuations ที่ข้อมูลจะเรียวไทม์

 

การตั้งเงื่อนไขมีขั้นตอนดังนี้
          1.Groups Select กำหนดขอบเขตในการค้นหา
          2.Select Criteria สร้างเงื่อนไขโดยเลือกจากหมวดต่างๆ
          3. Add New Condition ยืนยันการสร้างเงื่อนไข
          4. Scan เพื่อค้นหาในเงื่อนไขตามที่ตั้งไว้

 

** รวมเงื่อนไขScan สุด Hot **
หุ้นที่กำลังจะเปลี่ยนแนวโน้ม

หาหุ้น Bullish Divergence
หุ้นที่ราคาชะลอตัวขาขึ้น
หาหุ้นปาดหน้า “สัญญาณซื้อ”

หาหุ้นพึ่งตัดด้วย MACD

หาหุ้นเมื่อดอกเบี้ยแพง