efin School มีหลักสูตรมากมาย
ตอบโจทย์ ทุกสไตล์การลงทุน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการวิเคราะห์และซื้อขาย
ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืน
efin School มีหลักสูตรมากมาย
ตอบโจทย์ ทุกสไตล์การลงทุน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการวิเคราะห์และซื้อขาย
ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืน
คอร์สเรียนเป็นนักลงทุน
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 6 เดือนเต็ม
รายละเอียดคอร์ส
 • เหตุผลของการแบ่งกลุ่มหุ้น 6 ประเภท
 • จัดกลุ่มหุ้นตามความเสี่ยงและผลตอบแทน
 • วิธีการคัดเลือกและวิเคราะห์หุ้นแต่ละกลุ่ม
 • เจาะลึก Value Stock & Growth Stock
 • จัดสำรับหุ้นให้เหมาะกับภาวะตลาด
 • วิเคราะห์หุ้นตามหลัก STABLE

 • ราคา 4,500 บาท
รายละเอียดคอร์ส
 • การคัดกรองหุ้นที่เข้าข่ายหุ้น DCA
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผลประกอบการ
  และผลตอบแทนของหุ้นทั้งส่วนต่างราคา
  และเงินปันผล
 • ลักษณะของงบการเงินบริษัทที่สามารถ
  เติบโตได้ในระยะยาว
 • การประเมินมูลมูลค่าหุ้นเพื่อการลงทุน
  ธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม
 • การวิเคราะห์การเติบโตของบริษัทในเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นแต่ละกลุ่ม
  และการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น
  ที่จะต้องติดตามตลอดการลงทุน

 • ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดคอร์ส
 • การค้นหาข้อมูลสรุปงบการเงินทั้งตลาด
  และการวิเคราะห์ว่าหุ้นในอุตสาหกรรม
  ไหนที่โดดเด่นและด้อยแบบง่าย
 • เทคนิคการทิศทางของตลาดและกำไร
  ในภาพรวมของตลาด
 • 10 จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
  เพื่อการวิเคราะห์หุ้นอย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการสแกนหาจุดเปลี่ยน
  ของธุรกิจจากงบการเงิน
 • ลักษณะของงบการเงินที่กำลังลงทุนธุรกิจใหม่
 • สัญญาณการเข้าช่วงเก็บเกี่ยวของธุรกิจ
  ที่จะเป็นตัวยืนยันการปรับตัวของราคาหุ้น

 • ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดคอร์ส
 • เป้าหมายของกลยุทธ์ Pricing Zone
 • แนวทาง Pricing Zone กับสินทรัพย์
  ที่ต้องการลงทุน
 • ภาพจริงของการวางโซนราคา
 • สิ่งที่ต้องจดจำเกี่ยวกับการใช้เงินทุน
  ในแต่ละช่วงราคา
 • เป้าหมายกลยุทธ์
 • การประยุกต์กราฟกับการซื้อขายในโซนราคา

 • ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดคอร์ส
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Indicator
  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เรียนรู้การใช้เครื่องป้องกัน
  เพื่อกำหนดสัดส่วนเงินสด
 • การตัดสินใจที่จะเลือกโอกาส
  และผลตอบแทนแบบให้ประสบความสำเร็จ
 • เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ วิเคราะห์
  หลายๆตัวพร้อมๆกันต้องทำอย่างไร
 • การออกแบบขั้นตอนการซื้อ-ขาย
  ให้เป็นระบบ

 • ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดคอร์ส
 • การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
 • เจาะลึกส่วนสำคัญของหุ้นแต่ละกลุ่ม
  ดูไม่ต้องเยอะ แต่ใช้การได้
 • การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจโลก
  และไทย เพื่อกำหนดกลุ่มหุ้นแกร่ง
 • ประเมินมูลค่าหุ้นหาเป้าราคา
  ที่เหมาะสมในการลงทุน
 • หุ้นแกร่ง 4 มิติ
  Value Quality Growth Momentum
  เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุน
  ของท่านเองแบบไร้ขีดจำกัด
 • Workshop ตะลุยค้นหาหุ้นแกร่ง

 • ราคา 4,000 บาท

พิเศษสำหรับ คอร์สเรียนเป็นนักลงทุน

เมื่อซื้อคอร์สใดก็ได้สามารถใช้สิทธิ์ซื้อคอร์สเครื่องมือ
ได้ในราคาคอร์สละ 300 บาท เท่านั้น!!

พร้อมรับสิทธิ์ดูออนไลน์ 6 เดือนเต็ม