เช็กง่ายๆ เงินไหลเข้าไทยหรือยัง? ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป Bond Flow

เช็กเงินไหลเข้า
เช็กเงินไหลเข้า

เช็กง่ายๆ เงินไหลเข้าไทยหรือยัง? ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป Bond Flow

นักลงทุนเคยถามคำถามอยู่บ่อยครั้ง เรื่องการไหลเข้าของเม็ดเงินต่างชาติ ว่าเข้ามาไทยหรือยัง? และตอนนี้ เม็ดเงินก้อนใหญ่ของนักลงทุนเขาพักเงินไว้ที่ไหน ?

คำถามเหล่านี้แอด ก็เคยสงสัยเช่นกัน และมันจะดีแค่ไหนหากเราสามารถวิเคราะห์การไหลเข้าของเม็ดเงินได้ด้วยตัวเอง เอาล่ะ พร้อมแล้วเริ่มกันเลย…

ซึ่งการใช้ฟังก์ชัน Bond Flow ได้ใช้ผ่านโปรแกรม efin StockPickUp โดยนักลงทุนสามารถทดลองใช้งาน ในระดับแพ็กเกจ Platinum ได้ฟรี 15 วัน คลิกที่นี่

หรือท่านที่มีพอร์ตอยู่แล้ว สามารถติดต่อขอใช้งานกับโบรกเกอร์ได้ฟรี
เช็กรายชื่อโบรกเกอร์ที่สามารถใช้บริการโปรแกรม efin StockPickUp ได้โดย คลิกที่นี่

เช็กง่ายๆ เงินไหลเข้าไทยหรือยัง?

ฟังก์ชันสำเร็จรูปที่จะช่วยดูการไหลของเม็ดเงินผ่านกองทุน Bond ทั้ง 6 กองทุน ที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆ ทั้ง ไทย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย

โดยมีวิธีการเปิดฟังก์ชันดังนี้
1. เปิดโปรแกรม efin StockPickUp
2. คลิกที่ Templete
3 คลิกที่ @Bond Flow

ขั้นแรกในการดูว่า เม็ดเงินไหลเข้าประเทศไทยหรือยัง? นักลงทุนต้องดูผ่าน ตารางที่ 1 กองทุน KFLTGOVRMF และตารางที่ 2 กองทุน PBOND หากกราฟทั้งสองเป็นแนวโน้มขาขึ้นแสดงว่าเงินไหลเข้ามาที่ตลาดเงินของไทย

เช็กเงินไหลเข้า
ตารางที่ 1 กองทุน KFLTGOVRMF

เป็นกองทุนที่เป็นตัวแทนพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากกองทุน KFLTGOVRMF มีสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนส่วนใหญ่
อยู่ที่ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 82.27% และ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 17.09% การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 2 อันดับแรก คือ กระทรวงการคลัง 82.27 และ ธนาคารแห่งประเทศไทย 17.09 จึงสามารถใช้เป็นตัวแทนพันธบัตรรัฐบาลได้ หากกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น แสดงว่าเม็ดเงินไหลเข้าไทยแล้ว

เช็กเงินไหลเข้า
ตารางที่ 2 กองทุน PBOND

เป็นกองทุนที่เป็นตัวแทน พันธบัตรภาคเอกชน เนื่องจากกองทุน PBOND มีสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน 78.60% พันธบัตร ธปท. 18.12% ตามลำดับจึงสามารถใช้เป็นตัวแทน พันธบัตรภาคเอกชนได้ หากกราฟ เป็นแนวโน้มขาขึ้นแสดงว่าเม็ดเงินไหลเข้าไทยด้วยเช่นกั

นอกจากนี้นักลงทุน เช็กเงินเฟ้อเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน เงินเฟ้อมีทิศทางเป็นอย่างไรผ่าน ตารางที่ 3

เช็กเงินไหลเข้า
ตารางที่ 3 กองทุน KTILF

เป็นกองทุนที่เป็นตัวแทนเงินเฟ้อของไทย เนื่องจากมีนโยบายการลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV จึงสามารถใช้เป็นตัวแทน การขึ้นลงของเงินเฟ้อได้

หากหุ้นไม่เข้าไทยไปอยู่ที่สหรัฐ หรือเปล่า?

นักลงทุนสามารถเช็กได้เพิ่มเติมจาก ฟังก์ชันสำเร็จรูป Bond Flow ได้เพิ่มเติม จากตาราง ที่ 4 และ ตารางที่ 5

เช็กเงินไหลเข้า
ตารางที่ 4 กองทุน TUSFIX

เป็นกองทุนที่เป็นตัวแทน ตราสารหนี้ระยะสั้นของสหรัฐฯ ที่เน้นลงทุนในกองทุน SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Bloomberg Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill บริหารและจัดการโดย SSGA Funds Management, Inc จึงสามารถใช้เป็นตัวแทนของเม็ดเงินสหรัฐได้ หากกราฟเป็นแนวโน้มขาลง แสดงว่าเงิน ณ ปัจจุบันไหลออกจาก สหรัฐฯ

เช็กเงินไหลเข้า
ตารางที่ 5 กองทุน USHY

เป็นกองทุนที่เป็นตัวแทนสัญญาณเตือนความเสี่ยงของค่าเงินในสหรัฐเนื่องจาก กองทุน USHY กลุ่ม High Yield Bond เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ ในสินทรัพย์ AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund 102.59% ของ NAV
จึงสามารถนำมาเป็นสัญญาณเตือนของเม็ดเงินสหรัฐได้ หากเงินออกจากสหรัฐมากๆ และกราฟ กองทุน USHY กลุ่ม High Yield Bond ปรับตัวลดลงมากๆ แสดงถึงการขาดทุนสะสมอาจจะต้องระวังเรื่องฟองสบู่แตกในอนาคต

และหากเม็ดเงินที่นักลงทุนตาม ไม่เข้าประเทศไทย และไม่เข้าสหรัฐ อีกหนึ่งประเทศที่เป็นแหล่งพักเงินความเสี่ยงต่ำนั่นก็คือออสเตรเลียนักลงทุนสามารถดูข้อมูลได้จาก ตารางที่ 6

เช็กเงินไหลเข้า
ตารางที่ 6 กองทุน SCBAUD

เป็นตัวแทนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน ภาคเอกชนชั้นดี/หน่วยกองทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้/เงินฝากในต่างประเทศ
ในรูปสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นใด โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศนั้นเทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ จึงสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าเงินไหลไปพักที่ออสเตรเลีย หากกราฟเทคนิคเป็นแนวโน้มขาขึ้น

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักลงทุนสามารถเช็กการไหลของเงินว่าเข้าประเทศไทยหรือยังได้ด้วยตัวเอง โดยการดูผ่านตารางที่ 1 กองทุน KFLTGOVRMF เป็นกองทุนที่เป็นตัวแทน พันธบัตรรัฐบาล และ ตารางที่ 2 กองทุน PBOND เป็นกองทุนที่เป็นตัวแทน พันธบัตรภาคเอกชน

เนื่องจากกองทุนโดยการดูผ่านกราฟเทคนิคบนฟังก์ชันสำเร็จรูป Bond Flow ผ่านโปรแกรม efin StockPickUp ที่นักลงทุนสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านหลักทรัพย์ที่นักลงทุนเปิดใช้บริการ

เช็กเงินไหลเข้า

เทคนิคนี้เราใช้โปรแกรมวิเคราะห์หุ้น efin StockPickUp มาใช้ในการช่วยวิเคราะห์
เพื่อนๆ ลองเอาไปใช้ดูกันนะ

สมัครบริการเพื่อใช้งานโปรแกรม efin StockPickUp คลิกที่นี่

รับชม VDO พาใช้งานจริง

“รีวิวการใช้งาน ฟังก์ชันสำเร็จรูป BOND FLOW”

ฝากความคิดไว้ที่นี่

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping